国风

国风全文及简介

出自北门,忧心殷殷。终窭且贫,莫知我艰。已焉哉!天实为之,谓之何哉!
王事适我,政事一埤益我。我入自外,室人交遍谪我。已焉哉!天实为之,谓之何哉!
王事敦我,政事一埤遗我。我入自外,室人交遍摧我。已焉哉!天实为之,谓之何哉!

国风拼音版

chū zì běi mén, yōu xīn yīn yīn
zhōng jù qiě pín, mò zhī wǒ jiān
yǐ yān zāi! tiān shí wèi zhī, wèi zhī hé zāi! wáng shì shì wǒ, zhèng shì yī pí yì wǒ
wǒ rù zì wài, shì rén jiāo biàn zhé wǒ
yǐ yān zāi! tiān shí wèi zhī, wèi zhī hé zāi! wáng shì dūn wǒ, zhèng shì yī pí yí wǒ
wǒ rù zì wài, shì rén jiāo biàn cuī wǒ
yǐ yān zāi! tiān shí wèi zhī, wèi zhī hé zāi!

青龙桥诗词网