草堂

杜甫[唐]

草堂原文赏析

昔我去草堂,蛮夷塞成都。
今我归草堂,成都适无虞。
请陈初乱时,反復乃须臾。
大将赴朝廷,羣小起异图。
中宵斩白马,盟歃气已麤。
西取邛南兵,北断劒阁隅。
布衣数十人,亦拥专城居。
其势不两大,始闻蕃汉殊。
西卒却倒戈,贼臣互相诛。
焉知肘腋祸,自及枭獍徒。
义士皆痛愤,纪纲乱相踰。
一国实三公,万人欲为鱼。
唱和作威福,孰肯辨无辜。
眼前列杻械,背后吹笙竽。
谈笑行杀戮,溅血满长衢。
到今用钺地,风雨闻号呼。
鬼妾与鬼马,色悲充尔娱。
国家法令在,此又足惊吁。
贱子且奔走,三年望东吴。
弧矢暗江海,难为游五湖。
不忍竟舍此,復来薙榛芜。
入门四松在,步屧万竹疎。
旧犬喜我归,低徊入衣裾。
邻舍喜我归,酤酒携胡芦。
大官喜我来,遣骑问所须。
城郭喜我来,宾客隘邨墟。
天下尚未宁,健儿胜腐儒。
飘飖风尘际,何地置老夫。
于时见疣赘,骨髓幸未枯。
饮啄媿残生,食薇不敢余。

草堂拼音版

xī wǒ qù cǎo táng, mán yí sāi chéng dū
jīn wǒ guī cǎo táng, chéng dū shì wú yú
qǐng chén chū luàn shí, fǎn fù nǎi xū yú
dà jiàng fù cháo tíng, qún xiǎo qǐ yì tú
zhōng xiāo zhǎn bái mǎ, méng shà qì yǐ cū
xī qǔ qióng nán bīng, běi duàn jiàn gé yú
bù yī shù shí rén, yì yōng zhuān chéng jū
qí shì bù liǎng dà, shǐ wén fān hàn shū
xī zú què dǎo gē, zéi chén hù xiāng zhū
yān zhī zhǒu yè huò, zì jí xiāo jìng tú
yì shì jiē tòng fèn, jì gāng luàn xiāng yú
yī guó shí sān gōng, wàn rén yù wèi yú
chàng hè zuò wēi fú, shú kěn biàn wú gū
yǎn qián liè chǒu xiè, bèi hòu chuī shēng yú
tán xiào xíng shā lù, jiàn xuè mǎn zhǎng qú
dào jīn yòng yuè dì, fēng yǔ wén hào hū
guǐ qiè yǔ guǐ mǎ, sè bēi chōng ěr yú
guó jiā fǎ lìng zài, cǐ yòu zú jīng xū
jiàn zi qiě bēn zǒu, sān nián wàng dōng wú
hú shǐ àn jiāng hǎi, nán wéi yóu wǔ hú
bù rěn jìng shě cǐ, fù lái tì zhēn wú
rù mén sì sōng zài, bù xiè wàn zhú shū
jiù quǎn xǐ wǒ guī, dī huí rù yī jū
lín shè xǐ wǒ guī, gū jiǔ xié hú lú
dà guān xǐ wǒ lái, qiǎn qí wèn suǒ xū
chéng guō xǐ wǒ lái, bīn kè ài cūn xū
tiān xià shàng wèi níng, jiàn ér shèng fǔ rú
piāo yáo fēng chén jì, hé dì zhì lǎo fū
yú shí jiàn yóu zhuì, gǔ suǐ xìng wèi kū
yǐn zhuó kuì cán shēng, shí wēi bù gǎn yú

草堂韵律

仄仄仄仄平,平平仄平平。
平仄平仄平,平平仄平平。
仄平平仄平,仄仄仄平平。
仄○仄平○,平仄仄仄平。
○平仄仄仄,○仄仄仄平。
平仄平平平,仄仄仄仄平。
仄○仄仄平,仄仄平平平。
○仄仄仄仄,仄○平仄平。
平仄仄仄平,仄平仄○平。
平平仄仄仄,仄仄平仄平。
仄仄平仄仄,仄平仄○平。
仄仄仄○平,仄平仄平平。
仄○仄平仄,仄仄仄平平。
仄平仄仄仄,仄仄○平平。
平仄○仄仄,仄仄仄○平。
仄平仄仄仄,平仄○○平。
仄仄仄仄仄,仄平平仄平。
仄平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄○平仄,○平仄平平。
平仄仄平仄,○平平仄平。
仄仄仄仄仄,仄平仄平平。
仄平仄平仄,仄仄仄仄○。
仄仄仄仄平,平平仄○平。
平仄仄仄平,○仄平平平。
仄平仄仄平,仄○仄仄平。
平仄仄仄平,平仄仄平平。
平仄仄仄平,仄平○仄平。
平平平平仄,平仄仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄仄平。
仄仄仄平平,仄平仄仄平。

青龙桥诗词网