忆昨

刘弇[宋]

忆昨原文赏析

忆昨年甫壮,弄翰白玉京。
自许稍不凡,笑谈揖公卿。
蟾蠩贮书滴,彩笔当桉横。
束琴推隻弹,后出笑商声。
搴芝得孤秀,濯茧抽繁萦。
时时骑箕尾,儓儗诸儒生。
断经谨谁何,森罗护千兵。
白袷照青春,绿鬓彯华缨。
步兵卒独驾,祢衡有虚名。
写怀紫菌阁,指日迈西清。
短翮无逸飞,顾与俚俗并。
七年甫一第,脱籍纔白丁。
簿书聊牵强,短褐戒徂征。
十月扬澜浦,千里海陵城。
风涛寸心逼,节物两毛惊。
茂陵饶渴肺,临淄少宦情。
掣肘亦奚补,随翔终少成。
有如蛄䗐虫,蠹米取腹盈。
丹经徒虚语,欲仙骨不轻。
颓年负壮图,白日阻丹诚。
邓禹解笑人,斯言良未平。

忆昨拼音版

yì zuó nián fǔ zhuàng, nòng hàn bái yù jīng
zì xǔ shāo bù fán, xiào tán yī gōng qīng
chán zhū zhù shū dī, cǎi bǐ dāng ān héng
shù qín tuī zhī dàn, hòu chū xiào shāng shēng
qiān zhī dé gū xiù, zhuó jiǎn chōu fán yíng
shí shí qí jī wěi, tái nǐ zhū rú shēng
duàn jīng jǐn shuí hé, sēn luó hù qiān bīng
bái jiá zhào qīng chūn, lǜ bìn piǎo huá yīng
bù bīng zú dú jià, mí héng yǒu xū míng
xiě huái zǐ jūn gé, zhǐ rì mài xī qīng
duǎn hé wú yì fēi, gù yǔ lǐ sú bìng
qī nián fǔ yī dì, tuō jí cái bái dīng
bù shū liáo qiān qiǎng, duǎn hè jiè cú zhēng
shí yuè yáng lán pǔ, qiān lǐ hǎi líng chéng
fēng tāo cùn xīn bī, jié wù liǎng máo jīng
mào líng ráo kě fèi, lín zī shǎo huàn qíng
chè zhǒu yì xī bǔ, suí xiáng zhōng shào chéng
yǒu rú gū shī chóng, dù mǐ qǔ fù yíng
dān jīng tú xū yǔ, yù xiān gǔ bù qīng
tuí nián fù zhuàng tú, bái rì zǔ dān chéng
dèng yǔ jiě xiào rén, sī yán liáng wèi píng

忆昨韵律

仄仄平仄仄,仄仄仄仄平。
仄仄仄仄平,仄平仄平平。
平平仄平仄,仄仄○平○。
仄平平仄○,仄仄仄平平。
○平仄平仄,仄仄平平平。
平平○平仄,平仄平平平。
仄平仄平平,平平仄平平。
仄仄仄平平,仄仄平平平。
仄平仄仄仄,仄平仄平平。
仄平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平仄平,仄仄仄仄○。
仄平仄仄仄,仄仄平仄平。
仄平平○平,仄仄仄平平。
仄仄平○仄,平仄仄平平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,○平仄仄平。
仄仄仄平仄,平平平仄平。
仄○平平平,仄仄仄仄平。
平平平平仄,仄平仄仄○。
平平仄仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄平,平平平仄平。

青龙桥诗词网