会源首座

释怀深[宋]

会源首座原文赏析

高踪不负当年约,时忆翻然命驾来。
世味任教甜似蜜,道心终使冷如灰。
茅茨款我三椽小,石榻缘君一笑开。
倚杖春风话平昔,寄言猿乌莫惊猜。

会源首座拼音版

gāo zōng bù fù dāng nián yuē, shí yì fān rán mìng jià lái
shì wèi rèn jiào tián shì mì, dào xīn zhōng shǐ lěng rú huī
máo cí kuǎn wǒ sān chuán xiǎo, shí tà yuán jūn yī xiào kāi
yǐ zhàng chūn fēng huà píng xī, jì yán yuán wū mò jīng cāi

会源首座韵律

平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平平仄平平。

青龙桥诗词网