君用承事载酒筠溪上分韵得竹字

李弥逊[宋]

君用承事载酒筠溪上分韵得竹字原文赏析

髙荷盖水临风曲,美人却扇耀红玉。
溪翁爱之看不足,密竹阴中坐幽独。
南邻新醅手自洒,贮以鸱夷转山腹。
折松扫云谢羁束,近水亭臺晚香馥。
峰峦中央帖寒玉,影落杯心卧山绿。
长瓶纵横醆未覆,更遣长鬚隔帘赎。
酒酣歌罢睡已熟,觉来星稀斗插屋。
人间此景眼未触,只欠桓伊弄霜竹。

君用承事载酒筠溪上分韵得竹字拼音版

gāo hé gài shuǐ lín fēng qū, měi rén què shàn yào hóng yù
xī wēng ài zhī kàn bù zú, mì zhú yīn zhōng zuò yōu dú
nán lín xīn pēi shǒu zì sǎ, zhù yǐ chī yí zhuǎn shān fù
zhé sōng sǎo yún xiè jī shù, jìn shuǐ tíng tái wǎn xiāng fù
fēng luán zhōng yāng tiē hán yù, yǐng luò bēi xīn wò shān lǜ
zhǎng píng zòng héng zhǎn wèi fù, gèng qiǎn zhǎng xū gé lián shú
jiǔ hān gē bà shuì yǐ shú, jué lái xīng xī dòu chā wū
rén jiān cǐ jǐng yǎn wèi chù, zhǐ qiàn huán yī nòng shuāng zhú

君用承事载酒筠溪上分韵得竹字韵律

平○仄仄○平仄,仄平仄○仄平仄。
平平仄平○仄仄,仄仄平○仄平仄。
平平平平仄仄仄,仄仄平平仄平仄。
○平仄平仄平仄,仄仄平平仄平仄。
平平○平仄平仄,仄仄平平仄平仄。
○平仄○仄仄仄,○仄○平仄平仄。
仄平平仄仄仄仄,仄平平平仄仄仄。
平○仄仄仄仄仄,仄仄平平仄平仄。

青龙桥诗词网