次韵张巨山正月十日游天竺

朱翌[宋]

次韵张巨山正月十日游天竺原文赏析

欲饭云边寺,先寻湖上春。
山川良是旧,岁月又更新。
草长烟如积,梅晴粉自匀。
久留知不可,暂过却须频。

次韵张巨山正月十日游天竺拼音版

yù fàn yún biān sì, xiān xún hú shàng chūn
shān chuān liáng shì jiù, suì yuè yòu gēng xīn
cǎo cháng yān rú jī, méi qíng fěn zì yún
jiǔ liú zhī bù kě, zàn guò què xū pín

次韵张巨山正月十日游天竺韵律

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

青龙桥诗词网