早上凌霄第六峰入紫溪礼白鹤观祠

于鹄[唐]

早上凌霄第六峰入紫溪礼白鹤观祠原文赏析

路转第六峰,传是十里程。
放石试浅深,䃂壁虵鸟惊。
欲下先襞衣,路底避枯茎。
迴途歇嵌窟,整带重冠缨。
及到紫石溪,晻晻已天明。
渐近神仙居,桂花湿溟溟。
阴苔无人踪,时得白鹤翎。
忽然见朱楼,象牌题玉京。
沈沈五云影,香风散萦萦。
清斋上玉堂,窗户悬水精。
青童撞金屑,杵臼声丁丁。
膻腥遥问谁,稽首称姓名。
若容在溪口,愿乞残云英。

早上凌霄第六峰入紫溪礼白鹤观祠拼音版

lù zhuǎn dì liù fēng, chuán shì shí lǐ chéng
fàng shí shì qiǎn shēn, gǔn bì shé niǎo jīng
yù xià xiān bì yī, lù dǐ bì kū jīng
huí tú xiē qiàn kū, zhěng dài zhòng guān yīng
jí dào zǐ shí xī, àn àn yǐ tiān míng
jiàn jìn shén xiān jū, guì huā shī míng míng
yīn tái wú rén zōng, shí dé bái hè líng
hū rán jiàn zhū lóu, xiàng pái tí yù jīng
shěn shěn wǔ yún yǐng, xiāng fēng sàn yíng yíng
qīng zhāi shàng yù táng, chuāng hù xuán shuǐ jīng
qīng tóng zhuàng jīn xiè, chǔ jiù shēng dīng dīng
shān xīng yáo wèn shuí, qǐ shǒu chēng xìng míng
ruò róng zài xī kǒu, yuàn qǐ cán yún yīng

早上凌霄第六峰入紫溪礼白鹤观祠韵律

仄仄仄仄平,○仄仄仄平。
仄仄仄仄○,平仄平仄平。
仄仄平仄○,仄仄仄平平。
平平仄○仄,仄仄○○平。
仄仄仄仄平,仄仄仄平平。
仄仄平平平,仄平仄○○。
平平平平平,平仄仄仄平。
仄平仄平平,仄平○仄平。
○○仄平仄,平平仄平平。
平平仄仄平,平仄平仄平。
平平仄平仄,仄仄平平平。
平平平仄平,平仄○仄平。
仄平仄平仄,仄仄平平平。

青龙桥诗词网