荅权载之离合诗

许孟容[唐]

荅权载之离合诗原文赏析

史才司秘府,文哲今超古。
亦有擅风骚,六联文墨曹。
圣贤三代意,工艺千金字。
化识从臣谣,人推仙阁吏。
如登昆阆时,口诵灵真词。
孙简下威凤,系霜琼玉枝。

荅权载之离合诗拼音版

shǐ cái sī mì fǔ, wén zhé jīn chāo gǔ
yì yǒu shàn fēng sāo, liù lián wén mò cáo
shèng xián sān dài yì, gōng yì qiān jīn zì
huà shí cóng chén yáo, rén tuī xiān gé lì
rú dēng kūn láng shí, kǒu sòng líng zhēn cí
sūn jiǎn xià wēi fèng, xì shuāng qióng yù zhī

荅权载之离合诗韵律

仄平○仄仄,平仄平平仄。
仄仄仄平平,仄平平仄平。
仄平○仄仄,平仄平平仄。
仄仄○平平,平平平仄仄。
○平平仄平,仄仄平平平。
平仄仄平仄,仄平平仄平。

青龙桥诗词网