奉和武相公春晓闻莺

许孟容[唐]

奉和武相公春晓闻莺原文赏析

碧树当窗啼晓莺,间关入梦听难成。
千回万啭尽愁思,疑是血魂哀困声。

奉和武相公春晓闻莺拼音版

bì shù dāng chuāng tí xiǎo yīng, jiān guān rù mèng tīng nán chéng
qiān huí wàn zhuàn jǐn chóu sī, yí shì xuè hún āi kùn shēng

奉和武相公春晓闻莺韵律

仄仄平平平仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,平仄仄平平仄平。

青龙桥诗词网