别拟太上皇帝輓歌词六首 其三

范成大[宋]

别拟太上皇帝輓歌词六首 其三原文赏析

敛福开皇极,储祥握赤符。
寇降千猰貐,胡拜两单于。
洗甲民安枕,垂衣国覆盂。
有生何以报,寿域亘绵区。

别拟太上皇帝輓歌词六首 其三拼音版

liǎn fú kāi huáng jí, chǔ xiáng wò chì fú
kòu jiàng qiān yà yǔ, hú bài liǎng chán yú
xǐ jiǎ mín ān zhěn, chuí yī guó fù yú
yǒu shēng hé yǐ bào, shòu yù gèn mián qū

别拟太上皇帝輓歌词六首 其三韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄平,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

青龙桥诗词网