题磨崖碑

范成大[宋]

题磨崖碑原文赏析

浯溪一峰插天齐,上有李唐中兴碑。
肃宗勋业愈烜赫,次山文字真崛奇。
我昔为州坐两载,吏鞅束缚马就羁。
咫尺名山不可到,抱恨常若有所遗。
兹游得遂偿素愿,况有文字古一夔。
周遭岩壑寻胜迹,摩挲石刻立多时。
野僧半解知人意,满巵笑岘酒一杯。

题磨崖碑拼音版

wú xī yī fēng chā tiān qí, shàng yǒu lǐ táng zhōng xīng bēi
sù zōng xūn yè yù xuǎn hè, cì shān wén zì zhēn jué qí
wǒ xī wèi zhōu zuò liǎng zài, lì yāng shù fù mǎ jiù jī
zhǐ chǐ míng shān bù kě dào, bào hèn cháng ruò yǒu suǒ yí
zī yóu dé suì cháng sù yuàn, kuàng yǒu wén zì gǔ yī kuí
zhōu zāo yán hè xún shèng jī, mā sā shí kè lì duō shí
yě sēng bàn jiě zhī rén yì, mǎn zhī xiào xiàn jiǔ yī bēi

题磨崖碑韵律

平平仄平仄平平,仄仄仄平○○平。
仄平平仄仄仄仄,仄平平仄平仄平。
仄仄平平仄仄仄,仄仄仄仄仄仄平。
仄仄平平仄仄仄,仄仄平仄仄仄○。
平平仄仄○仄仄,仄仄平仄仄仄平。
平平平仄平○仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄平仄仄仄仄平。

青龙桥诗词网