送张定叟二首 其二

杨万里[宋]

送张定叟二首 其二原文赏析

紫岩衣钵付南轩,介弟曾同半夜传。
师友别来真梦耳,江湖相对各潸然。
但令门户无遗恨,何必功名在早年。
君向潇湘我闽粤,寄书只在寄茶前。

送张定叟二首 其二拼音版

zǐ yán yī bō fù nán xuān, jiè dì céng tóng bàn yè chuán
shī yǒu bié lái zhēn mèng ěr, jiāng hú xiāng duì gè shān rán
dàn lìng mén hù wú yí hèn, hé bì gōng míng zài zǎo nián
jūn xiàng xiāo xiāng wǒ mǐn yuè, jì shū zhī zài jì chá qián

送张定叟二首 其二韵律

仄平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄仄平仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄平平仄平仄,仄平仄仄仄平平。

青龙桥诗词网