次韵张丞

陈造[宋]

次韵张丞原文赏析

政平民安之,不在书上考。
君看道傍樗,苍云荫合抱。
明时话英躔,佳气指蓬岛。
孰知嵌岩幽,乃韫希代宝。
张侯儒而吏,笞棰环臺皁。
政声载舆论,文价动诸老。
学富食犹贫,志坚进不早。
即今紫霄人,岂必皆横草。
亦知名炜烨,曾上荐士表。
静女家无媒,深闺自媚好。
胡宁倚昌丰,浓抹且淡扫。
会看邢娥前,妬妇付绝倒。

次韵张丞拼音版

zhèng píng mín ān zhī, bù zài shū shàng kǎo
jūn kàn dào bàng chū, cāng yún yīn hé bào
míng shí huà yīng chán, jiā qì zhǐ péng dǎo
shú zhī qiàn yán yōu, nǎi yùn xī dài bǎo
zhāng hóu rú ér lì, chī chuí huán tái zào
zhèng shēng zài yú lùn, wén jià dòng zhū lǎo
xué fù shí yóu pín, zhì jiān jìn bù zǎo
jí jīn zǐ xiāo rén, qǐ bì jiē héng cǎo
yì zhī míng wěi yè, céng shàng jiàn shì biǎo
jìng nǚ jiā wú méi, shēn guī zì mèi hǎo
hú níng yǐ chāng fēng, nóng mǒ qiě dàn sǎo
huì kàn xíng é qián, dù fù fù jué dǎo

次韵张丞韵律

仄平平平平,仄仄平仄仄。
平○仄仄平,○平○仄仄。
平平仄平平,平仄仄平仄。
仄平○平平,仄仄平仄仄。
○平平平仄,平○平平仄。
仄平仄平○,平仄仄平仄。
仄仄仄○平,仄平仄仄仄。
仄平仄平平,仄仄平○仄。
仄平平仄仄,平仄仄仄仄。
仄仄平平平,○平仄仄仄。
平平仄平平,平仄○仄仄。
仄○平平平,仄仄仄仄仄。

青龙桥诗词网