春日杂言十一首 其五

赵蕃[宋]

春日杂言十一首 其五原文赏析

买得荒园近坞居,但供樵牧废犁锄。
漫营篱落今将合,犹恨人工乏剩余。

春日杂言十一首 其五拼音版

mǎi dé huāng yuán jìn wù jū, dàn gōng qiáo mù fèi lí chú
màn yíng lí luò jīn jiāng hé, yóu hèn rén gōng fá shèng yú

春日杂言十一首 其五韵律

仄仄平平仄平平,仄仄平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

青龙桥诗词网