光华亭

魏伯恂[宋]

光华亭原文赏析

亭高爽垲耸牙檐,万种森罗共一川。
坐使江山归旧观,欣看童稚望邮船。
柳烟烘日尘迷渚,麦浪降风翠拍天。
民物熙熙乐康阜,可无诗酒与君传。

光华亭拼音版

tíng gāo shuǎng kǎi sǒng yá yán, wàn zhǒng sēn luó gòng yī chuān
zuò shǐ jiāng shān guī jiù guān, xīn kàn tóng zhì wàng yóu chuán
liǔ yān hōng rì chén mí zhǔ, mài làng jiàng fēng cuì pāi tiān
mín wù xī xī lè kāng fù, kě wú shī jiǔ yǔ jūn chuán

光华亭韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

青龙桥诗词网