适武林入延平界作

陈藻[宋]

适武林入延平界作原文赏析

人烟随山窟,家家自生理。
木杪插秧青,泉流仙杵起。
开边忆汉皇,航海通南鄙。
黄昏更不愁,客舍连甍美。

适武林入延平界作拼音版

rén yān suí shān kū, jiā jiā zì shēng lǐ
mù miǎo chā yāng qīng, quán liú xiān chǔ qǐ
kāi biān yì hàn huáng, háng hǎi tōng nán bǐ
huáng hūn gèng bù chóu, kè shè lián méng měi

适武林入延平界作韵律

平平平平仄,平平仄平仄。
仄仄仄平平,平平平仄仄。
平平仄仄平,平仄平平仄。
平平○仄平,仄仄平平仄。

青龙桥诗词网