南湖书事五首 其五

张镃[宋]

南湖书事五首 其五原文赏析

恍看滟滟紫金幢,日脚横澜万褶光。
吹到槛边争荡激,直疑身似水仙王。

南湖书事五首 其五拼音版

huǎng kàn yàn yàn zǐ jīn chuáng, rì jiǎo héng lán wàn zhě guāng
chuī dào kǎn biān zhēng dàng jī, zhí yí shēn shì shuǐ xiān wáng

南湖书事五首 其五韵律

仄平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

青龙桥诗词网