闻夜砧

白居易[唐]

闻夜砧原文赏析

谁家思妇秋捣帛,月苦风凄砧杵悲。
八月九日正长夜,千声万声无了时。
应到天明头尽白,一声添得一茎丝。

闻夜砧拼音版

shuí jiā sī fù qiū dǎo bó, yuè kǔ fēng qī zhēn chǔ bēi
bā yuè jiǔ rì zhèng cháng yè, qiān shēng wàn shēng wú le shí
yīng dào tiān míng tóu jǐn bái, yī shēng tiān dé yī jīng sī

闻夜砧韵律

平平○仄平仄仄,仄仄平平平仄平。
仄仄仄仄○○仄,平平仄平平○平。
○仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

青龙桥诗词网