接虞税院贯卿遗书

释居简[宋]

接虞税院贯卿遗书原文赏析

尽心如善射,百步中弥亲。
不竞与闲契,尊生为死隣。
关讥千古恨,日计两眉颦。
一卷花严易,心知更几人。

接虞税院贯卿遗书拼音版

jìn xīn rú shàn shè, bǎi bù zhōng mí qīn
bù jìng yǔ xián qì, zūn shēng wèi sǐ lín
guān jī qiān gǔ hèn, rì jì liǎng méi pín
yī juàn huā yán yì, xīn zhī gèng jǐ rén

接虞税院贯卿遗书韵律

仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

青龙桥诗词网