季夏郊墅即事 其四

程公许[宋]

季夏郊墅即事 其四原文赏析

手锄荒梗艺瑶华,敢觊诸公借齿牙。
通塞非人能计度,贞心祗自保修姱。

季夏郊墅即事 其四拼音版

shǒu chú huāng gěng yì yáo huá, gǎn jì zhū gōng jiè chǐ yá
tōng sāi fēi rén néng jì dù, zhēn xīn zhī zì bǎo xiū kuā

季夏郊墅即事 其四韵律

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。

青龙桥诗词网