赠马相士二首 其一

刘克庄[宋]

赠马相士二首 其一原文赏析

妪貌何妨至辅臣,猴形亦有上麒麟。
伏波眉目空如画,不是云臺剑佩人。

赠马相士二首 其一拼音版

yù mào hé fáng zhì fǔ chén, hóu xíng yì yǒu shàng qí lín
fú bō méi mù kōng rú huà, bú shì yún tái jiàn pèi rén

赠马相士二首 其一韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

青龙桥诗词网