古意二首 其一

王义山[宋]

古意二首 其一原文赏析

少年红颜女,敷芬对芳树。
盈盈淡艷粧,清歌杂妙舞。
凝睇倚高楼,桐丝试一谱。
世间知音稀,谁识姱节素。
清贞守幽闺,不作凡子妇。
容华委西山,良人兮何暮。
空床思悠悠,明月正当户。

古意二首 其一拼音版

shào nián hóng yán nǚ, fū fēn duì fāng shù
yíng yíng dàn yàn zhuāng, qīng gē zá miào wǔ
níng dì yǐ gāo lóu, tóng sī shì yī pǔ
shì jiān zhī yīn xī, shuí shí kuā jié sù
qīng zhēn shǒu yōu guī, bù zuò fán zǐ fù
róng huá wěi xī shān, liáng rén xī hé mù
kōng chuáng sī yōu yōu, míng yuè zhèng dàng hù

古意二首 其一韵律

仄平平平仄,平平仄平仄。
平平仄仄平,平平仄仄仄。
○仄仄平平,平平仄仄仄。
仄○平平平,平仄平仄仄。
平平仄平平,仄仄平仄仄。
平平仄平平,平平平平仄。
○平○平平,平仄○○仄。

青龙桥诗词网