寿云岫以所画寿星为喻

方一夔[宋]

寿云岫以所画寿星为喻原文赏析

吴山多金堂,我来访仙真。
神交若有契,邂逅见主人。
浮云白步障,老松青承尘。
从以香严髫,环以琼树春。
仙人坐盘石,杯劝三五巡。
果苞武陵秀,木爇占城珍。
几见蓬海沙,不数上古椿。
问从何处来,骑鹿来秋旻。
谓是老人瑞,游戏葛水滨。
容我野服见,间簉西阁宾。
再拜上祝辞,慇懃寄千谆。
一祝等龟鹤,再祝生麒麟。
语罢却復进,罄折问养神。
随之上南极,放牧云汉津。

寿云岫以所画寿星为喻拼音版

wú shān duō jīn táng, wǒ lái fǎng xiān zhēn
shén jiāo ruò yǒu qì, xiè hòu jiàn zhǔ rén
fú yún bái bù zhàng, lǎo sōng qīng chéng chén
cóng yǐ xiāng yán tiáo, huán yǐ qióng shù chūn
xiān rén zuò pán shí, bēi quàn sān wǔ xún
guǒ bāo wǔ líng xiù, mù ruò zhàn chéng zhēn
jǐ jiàn péng hǎi shā, bù shù shàng gǔ chūn
wèn cóng hé chǔ lái, qí lù lái qiū mín
wèi shì lǎo rén ruì, yóu xì gé shuǐ bīn
róng wǒ yě fú jiàn, jiān zào xī gé bīn
zài bài shàng zhù cí, yīn qín jì qiān zhūn
yī zhù děng guī hè, zài zhù shēng qí lín
yǔ bà què fù jìn, qìng zhé wèn yǎng shén
suí zhī shàng nán jí, fàng mù yún hàn jīn

寿云岫以所画寿星为喻韵律

平平平平平,仄平仄平平。
平平仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄平平平平。
○仄平平平,平仄平仄平。
平平仄平仄,平仄○仄平。
仄平仄平仄,仄仄○平平。
仄仄平仄平,仄仄仄仄平。
仄○平仄平,○仄平平平。
仄仄仄平仄,平仄仄仄平。
平仄仄仄仄,○仄平仄平。
仄仄仄仄平,平平仄平○。
仄仄仄平仄,仄仄平平平。
仄仄仄仄仄,仄○仄仄平。
平平仄平仄,仄仄平仄平。

青龙桥诗词网