偈颂一百零三首 其二一

释月磵[宋]

偈颂一百零三首 其二一原文赏析

若人生百岁,不善诸佛机。
未若生一日,而得决了知。

偈颂一百零三首 其二一拼音版

ruò rén shēng bǎi suì, bù shàn zhū fú jī
wèi ruò shēng yī rì, ér dé jué le zhī

偈颂一百零三首 其二一韵律

仄平平仄仄,仄仄平仄平。
仄仄平仄仄,平仄仄○平。

青龙桥诗词网