寄仇仁近

方凤[宋]

寄仇仁近原文赏析

忆昔三浙湄,匆遽买舟诀。
大海涨波涛,排空银浪掣。
时方逢杪秋,凉风正凄绝。
况復婴沈疴,残喘一身孑。
落日古渡横,牵衣各呜咽。
尚期营归余,旋泛山阴雪。
讵料人事迁,芳春竟五阅。
宁无双鲤鱼,寒温叙曲折。
顾兹悲愤衷,未足陈一切。
阶前金凤花,当车行復辍。
阁上西湖光,可似旧澄澈。

寄仇仁近拼音版

yì xī sān zhè méi, cōng jù mǎi zhōu jué
dà hǎi zhǎng bō tāo, pái kōng yín làng chè
shí fāng féng miǎo qiū, liáng fēng zhèng qī jué
kuàng fù yīng shěn kē, cán chuǎn yī shēn jié
luò rì gǔ dù héng, qiān yī gè wū yè
shàng qī yíng guī yú, xuán fàn shān yīn xuě
jù liào rén shì qiān, fāng chūn jìng wǔ yuè
níng wú shuāng lǐ yú, hán wēn xù qū zhé
gù zī bēi fèn zhōng, wèi zú chén yī qiè
jiē qián jīn fèng huā, dāng chē xíng fù chuò
gé shàng xī hú guāng, kě shì jiù chéng chè

寄仇仁近韵律

仄仄○仄平,平仄仄平仄。
仄仄仄平平,平○平○仄。
平平平仄平,平平○平仄。
仄仄平○平,平仄仄平仄。
仄仄仄仄○,○○仄平仄。
仄○平平平,平仄平平仄。
仄仄平仄平,平平仄仄仄。
平平平仄平,平平仄仄○。
仄平平仄○,仄仄平仄仄。
平平平仄平,○平○仄仄。
仄仄平平平,仄仄仄平仄。

青龙桥诗词网