题柳

温庭筠[唐]

题柳原文赏析

杨柳千条拂面丝,绿烟金穗不胜吹。
香随静婉歌尘起,影伴娇娆舞袖垂。
羌管一声何处曲,流莺百啭最高枝。
千门九陌花如雪,飞过宫墙两自知。

题柳拼音版

yáng liǔ qiān tiáo fú miàn sī, lǜ yān jīn suì bù shèng chuī
xiāng suí jìng wǎn gē chén qǐ, yǐng bàn jiāo ráo wǔ xiù chuí
qiāng guǎn yī shēng hé chǔ qū, liú yīng bǎi zhuàn zuì gāo zhī
qiān mén jiǔ mò huā rú xuě, fēi guò gōng qiáng liǎng zì zhī

题柳韵律

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

青龙桥诗词网