锦城秋寄怀弘播上人

李洞[唐]

锦城秋寄怀弘播上人原文赏析

极顶云兼冻,孤城露洗初。
共辞嵩少雪,久绝贝多书。
远照雁行细,寒条狖挂虚。
分泉煎月色,忆就茗林居。

锦城秋寄怀弘播上人拼音版

jí dǐng yún jiān dòng, gū chéng lù xǐ chū
gòng cí sōng shǎo xuě, jiǔ jué bèi duō shū
yuǎn zhào yàn háng xì, hán tiáo yòu guà xū
fēn quán jiān yuè sè, yì jiù míng lín jū

锦城秋寄怀弘播上人韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

青龙桥诗词网