诗(幷序) 十九

王梵志[唐]

诗(幷序) 十九原文赏析

借贷不交通,有酒深藏善(张改作「窖」、项校「着」)。
有钱怕人知,眷属相轻薄。
身入黄泉下,他吃他人着。
破除不由你,用尽遮他莫。

诗(幷序) 十九拼音版

jiè dài bù jiāo tōng, yǒu jiǔ shēn cáng shàn zhāng gǎi zuò jiào xiàng xiào zhe
yǒu qián pà rén zhī, juàn shǔ xiàng qīng bó
shēn rù huáng quán xià, tā chī tā rén zhe
pò chú bù yóu nǐ, yòng jìn zhē tā mò

诗(幷序) 十九韵律

仄仄仄平平,仄仄○○仄?○仄仄?仄??仄仄?仄??。
仄○仄平平,仄仄○○仄。
平仄平平仄,平仄平平仄。
仄○仄平仄,仄仄平平仄。

青龙桥诗词网