赠胡人

林逋[宋]

赠胡人原文赏析

妻儿终拟弃,旧识尽名贤。
高节嫌趋世,常流笑学仙。
金方烧易得,星度算来玄。
祇说寻山去,相期已数年。

赠胡人拼音版

qī ér zhōng nǐ qì, jiù shí jǐn míng xián
gāo jié xián qū shì, cháng liú xiào xué xiān
jīn fāng shāo yì dé, xīng dù suàn lái xuán
qí shuō xún shān qù, xiāng qī yǐ shù nián

赠胡人韵律

平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。

青龙桥诗词网