汉武

刘筠[宋]

汉武原文赏析

汉武高臺切绛河,半涵非雾鬰嵯峨。
桑田欲看他年变,瓠子先成此日歌。
夏鼎几迁空象物,秦桥未就已沉波。
相如作赋徒能讽,却助飘飘逸气多。

汉武拼音版

hàn wǔ gāo tái qiè jiàng hé, bàn hán fēi wù yù cuó é
sāng tián yù kàn tā nián biàn, hù zǐ xiān chéng cǐ rì gē
xià dǐng jǐ qiān kōng xiàng wù, qín qiáo wèi jiù yǐ chén bō
xiàng rú zuò fù tú néng fěng, què zhù piāo piāo yì qì duō

汉武韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

青龙桥诗词网