自勉

释智圆[宋]

自勉原文赏析

达人贵无念,市朝亦山林。
曲士居山林,难息市朝心。
坐驰一室中,纷然万境侵。
纽兰羡佩玉,坐石思黄金。
羊质虎其皮,隼翼凤其音。
志在求世利,口唱无生吟。
吾非斯人徒,夷旷期復古。
去住既任缘,喧静亦随所。
陶然且无求,相命何足语。
人生百岁寿,稀得七十死。
吾今四十五,气力渐无似。
去年成二毛,今年动一齿。
纵得至七十,光阴能几许。
学道宜无疲,进善宜无止。
自余百杂就,克己尽除去。
勉强扶幻躯,旦暮加药饵。
此身乃外物,何况外于是。
内外一如梦,勉矣当观此。

自勉拼音版

dá rén guì wú niàn, shì cháo yì shān lín
qū shì jū shān lín, nán xī shì cháo xīn
zuò chí yī shì zhōng, fēn rán wàn jìng qīn
niǔ lán xiàn pèi yù, zuò shí sī huáng jīn
yáng zhì hǔ qí pí, sǔn yì fèng qí yīn
zhì zài qiú shì lì, kǒu chàng wú shēng yín
wú fēi sī rén tú, yí kuàng qī fù gǔ
qù zhù jì rèn yuán, xuān jìng yì suí suǒ
táo rán qiě wú qiú, xiāng mìng hé zú yǔ
rén shēng bǎi suì shòu, xī dé qī shí sǐ
wú jīn sì shí wǔ, qì lì jiàn wú sì
qù nián chéng èr máo, jīn nián dòng yī chǐ
zòng dé zhì qī shí, guāng yīn néng jǐ xǔ
xué dào yí wú pí, jìn shàn yí wú zhǐ
zì yú bǎi zá jiù, kè jǐ jǐn chú qù
miǎn qiǎng fú huàn qū, dàn mù jiā yào ěr
cǐ shēn nǎi wài wù, hé kuàng wài yú shì
nèi wài yī rú mèng, miǎn yǐ dāng guān cǐ

自勉韵律

仄平仄平仄,仄平仄平平。
仄仄平平平,○仄仄平平。
仄平仄仄○,平平仄仄平。
仄平仄仄仄,仄仄○平平。
平仄仄○平,仄仄仄○平。
仄仄平仄仄,仄仄平平○。
平平平平平,平仄○仄仄。
仄仄仄平○,平仄仄平仄。
平平○平平,○仄平仄仄。
平平仄仄仄,平仄仄仄仄。
平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
仄平平仄平,平平仄仄仄。
仄仄仄仄仄,平平平仄仄。
仄仄平平平,仄仄平平仄。
仄平仄仄仄,仄仄仄○仄。
仄平平仄平,仄仄平仄仄。
仄平仄仄仄,平仄仄平仄。
仄仄仄○仄,仄仄○○仄。

青龙桥诗词网