皇子封建诗

宋祁[宋]

皇子封建诗原文赏析

晬表歧姿茂,皇基庆祚融。
玉圭先启国,银榜后题宫。
茅袭封坛旧,金颁瑞节雄。
恩添少海润,欢激小山风。
抱拜殊藏纽,扬言异戏桐。
燕诒光祖烈,调护切宸衷。
育德吾君子,庸亲天下公。
异时瞻出阁,绵瓞颂无穷。

皇子封建诗拼音版

zuì biǎo qí zī mào, huáng jī qìng zuò róng
yù guī xiān qǐ guó, yín bǎng hòu tí gōng
máo xí fēng tán jiù, jīn bān ruì jié xióng
ēn tiān shǎo hǎi rùn, huān jī xiǎo shān fēng
bào bài shū cáng niǔ, yáng yán yì xì tóng
yàn yí guāng zǔ liè, tiáo hù qiè chén zhōng
yù dé wú jūn zǐ, yōng qīn tiān xià gōng
yì shí zhān chū gé, mián dié sòng wú qióng

皇子封建诗韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄○平。
平仄○平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平○仄,平平仄仄平。
○仄平仄仄,○仄仄平○。
仄仄平平仄,平○平仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

青龙桥诗词网