中书宿斋偶作 其一

文彦博[宋]

中书宿斋偶作 其一原文赏析

斋洁奉祠事,深严宿禁扃。
露盘云表见,钧奏梦中听。
慎独虔君命,清心重礼经。
顾惭温室树,忽此集鹪螟。

中书宿斋偶作 其一拼音版

zhāi jié fèng cí shì, shēn yán sù jìn jiōng
lù pán yún biǎo jiàn, jūn zòu mèng zhōng tīng
shèn dú qián jūn mìng, qīng xīn zhòng lǐ jīng
gù cán wēn shì shù, hū cǐ jí jiāo míng

中书宿斋偶作 其一韵律

平仄仄平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

青龙桥诗词网