和致政张大夫见贻之什

文彦博[宋]

和致政张大夫见贻之什原文赏析

自愧无才济世难,貂蝉挂了谢朝班。
襟形散逸尘埃外,杖履逍遥水石间。
君亦早抛华省贵,人皆仰羡白云闲。
湖溪闻与郊居近,不用拈钱剩买山。

和致政张大夫见贻之什拼音版

zì kuì wú cái jì shì nán, diāo chán guà le xiè cháo bān
jīn xíng sàn yì chén āi wài, zhàng lǚ xiāo yáo shuǐ shí jiān
jūn yì zǎo pāo huá shěng guì, rén jiē yǎng xiàn bái yún xián
hú xī wén yǔ jiāo jū jìn, bù yòng niān qián shèng mǎi shān

和致政张大夫见贻之什韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

青龙桥诗词网