缙云玉虚宫

赵抃[宋]

缙云玉虚宫原文赏析

宫前车辙状分明,世说轩辕上玉清。
仰慕劳心是秦汉,不修功行只虚名。

缙云玉虚宫拼音版

gōng qián chē zhé zhuàng fēn míng, shì shuō xuān yuán shàng yù qīng
yǎng mù láo xīn shì qín hàn, bù xiū gōng xíng zhǐ xū míng

缙云玉虚宫韵律

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

青龙桥诗词网