酬赵少卿药园见赠

司马光[宋]

酬赵少卿药园见赠原文赏析

鄙性苦迂僻,有园名独乐。
满城争种花,治地惟种药。
栽培亲荷锸,购买屡倾槖。
纵横百余区,所识恨不博。
身病尚未攻,何论疗民瘼。

酬赵少卿药园见赠拼音版

bǐ xìng kǔ yū pì, yǒu yuán míng dú lè
mǎn chéng zhēng zhòng huā, zhì dì wéi zhǒng yào
zāi péi qīn hé chā, gòu mǎi lǚ qīng tuó
zòng héng bǎi yú qū, suǒ shí hèn bù bó
shēn bìng shàng wèi gōng, hé lùn liáo mín mò

酬赵少卿药园见赠韵律

仄仄仄平仄,仄平平仄仄。
仄平平仄平,仄仄平仄仄。
○○○○仄,仄仄仄平仄。
仄○仄平平,仄仄仄仄仄。
平仄仄仄平,平○仄平仄。

青龙桥诗词网