善福精舍示诸生

韦应物[唐]

善福精舍示诸生原文赏析

湛湛嘉树阴,清露夜景沈。
悄然羣物寂,高阁似阴岑。
方以玄默处,岂为名迹侵。
法妙不知归,独此抱冲襟。
斋舍无余物,陶器与单衾。
诸生时列坐,共爱风满林。

善福精舍示诸生拼音版

zhàn zhàn jiā shù yīn, qīng lù yè jǐng shěn
qiǎo rán qún wù jì, gāo gé shì yīn cén
fāng yǐ xuán mò chù, qǐ wéi míng jī qīn
fǎ miào bù zhī guī, dú cǐ bào chōng jīn
zhāi shè wú yú wù, táo qì yǔ dān qīn
zhū shēng shí liè zuò, gòng ài fēng mǎn lín

善福精舍示诸生韵律

仄仄平仄平,平仄仄仄○。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平仄仄,仄平平仄平。
仄仄仄平平,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平仄仄平平。
平平平仄仄,仄仄平仄平。

青龙桥诗词网